13 grudnia 2016

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

 

 

 

Zadaniem Rady nadzorczej jako organu sprawującego nadzór nad działalnością spółki jest stały nadzór, sprawuje się ciągle i dotyczy kontrolowania wszelkich aspektów jej działalności a zatem nie tylko kwestii finansowych wszelkich objawów życia gospodarczego, w tym kontroli podpisywania różnych umów, polityki kadrowej jak również dbanie o prawidłowe rozliczenia spółki z tytułów o charakterze publicznoprawnych – podatki, składki Zus. Regulacje wprowadzone przez Kodeks spółek handlowych w odróżnieniu od Kodeksu handlowego jest wprowadzenie zasady rozdzielenia w spółce z o.o. funkcji wykonawczych od nadzorczych. Ponadto możemy wyróżnić obowiązki rady nadzorczej o charakterze szczególnym poprzez dopuszczenie zapisu w umowie spółki rozszerzającego zakres nadzoru poza ustawowe minima. Poza tym w spółce obowiązuje zasada, że uprawnienia kontrolne przysługują nie tylko radzie nadzorczej jako całości, ale również każdemu członkowi rady nadzorczej z osobna, chyba że umowa spółki wyłącza to uprawnienie. Działalność członków komisji nadzorczych nie jest pozostawiona wyłącznie ich uznaniu, ponieważ muszą kierować się odpowiednimi przepisami. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że działania jakiegoś członka rady nadzorczej spowodowałaby straty – spółka może dochodzić od niego odszkodowania, co wydaje się być wystarczającą motywacja do tego, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Ponadto członkowie rad nadzorczych są w szczególności zobowiązani do zapewnienia poufności co do  treści zawartych w różnego rodzaju raportach czy zestawieniach bowiem ujawnienie ich mogłoby spowodować znaczące straty w danej spółce. Stąd też właśnie bierze się osobista odpowiedzialność członków rad nadzorczych. Pamiętać jednak należy, że do podejmowania jakichkolwiek działań w stosunku do zarządu spółki jest rada nadzorcza a nie poszczególni jej członkowie z osobna. Skoro tak to logicznym jest, że każdy pojedynczy członek rady nadzorczej musi wykazać na drodze sądowej i udowodnić, że on sam jak i cała rada nadzorcza pełnili swoje obowiązki z należytą starannością oraz zgodnie z prawem dbając jednocześnie o interes spółki.

 

 

 

 

Ziemowit Gawecki

Doradca podatkowy

 

 

Poznań, dnia 5.11.2016 roku


Powrót do poprzedniej strony ...